Безкоштовно по Україні
Дніпро Вибрати місто
Ваше місто Дніпро?

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР ПРО НАДАННЯ МЕДИЧНИХ ПОСЛУГ

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Цей договір є публічною пропозицією Товариства з обмеженою відповідальністю «ЦЕНТРО-ЛАБ», адресованою необмеженому колу фізичних осіб (далі - Пацієнти) у відповідності до ст. 633, 641, 901 Цивільного кодексу України укласти договір про надання медичних послуг (далі - Договір) шляхом розміщення даної публічної оферти (пропозиції) на офіційному інтернет-сайті – https://centrolab.ua (надалі – «Інтернет-сайт) та у куточку споживача.

Укладення Договору здійснюється шляхом повного та безумовного прийняття Пацієнтом (акцепт) пропозиції Медичного закладу укласти договір на умовах, визначених в даній Публічній оферті. Моментом укладення договору (акцептом) вважається факт оплати Пацієнтом замовлених медичних послуг. Шляхом здійснення акцепту, Пацієнт підтверджує факт ознайомлення та беззаперечної згоди з усіма умовами цього Договору в повному обсязі.

1. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

1.1. «Медична послуга» – послуга, що надається пацієнту Медичним закладом, який одержав в установленому законом порядку ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики, та оплачується її замовником.

1.2. «Пацієнт» – фізична особа, яка звернулась до Медичного закладу для отримання медичних послуг, або отримує медичні послуги, надала документ, що підтверджує особу.

1.3. «Медичний працівник» – особа, яка надає медичні послуги пацієнту в Медичному закладі.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

Медичний заклад зобов’язується на умовах та в порядку, визначених цим Договором, надати Пацієнту медичні послуги, передбачені Переліком медичних послуг, розміщеному на Інтернет-сайті та у куточку споживача, а Пацієнт зобов’язується на умовах та в порядку, визначених цим Договором, прийняти та оплатити надані медичні послуги.

2.1. Медичні послуги надаються відповідно діючих стандартів у сфері охорони здоров’я, вимог МОЗ України та/або локальних протоколів медичної допомоги, затверджених у встановленому порядку.

2.2. Місце надання медичних послуг: відокремлені відділення забору біоматеріалу Медичного закладу.

2.2.1. Взяття біологічного матеріалу у пацієнта, проведення лабораторного дослідження біологічного матеріалу та надання результату проведеного медичного дослідження – може проводитися лабораторією Медичного закладу та/або із залученням сторонніх лабораторій відповідно до їх правил та умов та із урахуванням п.7.4 цього Договору.

2.3. Надання медичних послуг здійснюється відповідно до Інформованої добровільної згоди Пацієнта на проведення діагностики, лікування, яка оформлюється у встановленій законодавством України формі перед наданням першої медичної послуги.

2.4. Медичний заклад не має права розголошувати третім особам інформацію про хворобу, медичне обстеження, огляд та їх результати, інтимну і сімейну сторони життя Пацієнта, яка стала відома Медичному закладу у зв’язку із виконанням цього Договору, крім випадків, передбачених законодавством України, та іншими договорами, в тому числі добровільного медичного страхування (безперервного страхування здоров’я тощо).

3. ЦІНА ДОГОВОРУ ТА ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ОПЛАТИ

3.1. Ціна цього Договору визначається як загальна сума наданих Медичним закладом та прийнятих Пацієнтом медичних послуг.

3.2. Вартість кожної медичної послуги визначається згідно Переліку медичних послуг (Додаток №1 до цього Договору, який є його невід’ ємною частиною) на дату надання Пацієнтом такої послуги.

3.3. Оплата наданих медичних послуг здійснюється Пацієнтом в порядку та строки, визначені Медичним закладом одним із нижченаведених способів за вибором Пацієнта:

3.3.1. Шляхом здійснення Пацієнтом оплати у готівковій формі в касу Медичного закладу.

3.3.2. Шляхом здійснення Пацієнтом платежу за допомогою платіжної картки із використанням платіжного пристрою банку Медичного закладу.

3.3.3. Шляхом здійснення Пацієнтом платежу за допомогою банківського переказу на рахунок Медичного закладу.

3.4. Пацієнту може надаватися знижка на вартість медичної послуги, розмір якої визначається у порядку, встановленому Медичним закладом.

4. ПОРЯДОК НАДАННЯ ТА ПРИЙМАННЯ-ПЕРЕДАЧІ ПОСЛУГ

4.1. Медичні послуги надаються медичними працівниками Медичного закладу, які мають відповідну спеціальну освіту і відповідають єдиним кваліфікаційним вимогам відповідно до законодавства України.

4.2. До початку надання медичних послуг медичний працівник в усній формі погоджує з Пацієнтом перелік, склад та вартість всіх медичних послуг, замовлених Пацієнтом.

4.3. Медичні послуги надаються за попереднім записом, який здійснюється за телефоном та через інтернет, або в порядку черги. Дата та час надання кожної медичної послуги погоджується Медичним закладом та Пацієнтом в усній формі.

4.4. Дату та час надання кожної медичної послуги може бути змінено з ініціативи Пацієнта до настання терміну надання такої послуги.

4.5. Дату та час надання кожної медичної послуги може бути змінено з ініціативи Медичного закладу, у разі:

4.5.1. Якщо стан здоров’я Пацієнта перед початком надання медичної послуги унеможливлює її надання або значним чином збільшує ризики виникнення ускладнень, загрози життю чи здоров’ю Пацієнта або інших тяжких чи негативних наслідків.

4.5.2. Виникнення обставин непереборної сили, які унеможливлюють надання медичної послуги Медичним закладом.

4.5.3. Попередньо узгоджений час початку прийому Пацієнта може змінюватися з невеликим очікуванням у зв’язку з різною тривалістю прийому попередніх пацієнтів, який може перевищувати передбачуваний відрізок часу, виділеного на прийом.

4.6. Наявність обставин, передбачених підпунктом 4.5.2. цього Договору, встановлюється Медичним закладом та повідомляється Пацієнту.

4.7. Приймання-передача наданих медичних послуг здійснюється шляхом виставлення Пацієнту Рахунку за надані медичні послуги.

4.8. Пацієнт зобов’язаний сплатити надані медичні послуги згідно виставленого Медичним закладом Рахунку.

4.9. У разі якщо Пацієнт не оплатив надані медичні послуги, вартість такої послуги може бути стягнута з Пацієнта у судовому порядку.

4.10. Пацієнт підтверджує, що Медичним закладом йому роз’яснено права та обов’язки, встановлені законодавством України.

5. ЯКІСТЬ ПОСЛУГ

5.1. Контроль якості надання медичних послуг здійснюється у випадках, в порядку та в строки, що передбачені законодавством України.

5.2. Якість наданих медичних послуг повинна відповідати вимогам законодавства України.

6. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

6.1. Права Пацієнта:

6.1.1. Отримати медичні послуги належної якості.

6.1.2. Отримувати достовірну та повну інформацію про стан свого здоров’я, у тому числі ознайомлюватись з відповідними медичними документами, що стосуються його здоров’я, які зберігаються у Медичному закладі.

6.1.3. Отримувати достовірну та повну інформацію про можливі ускладнення та ризики (в тому числі для життя та здоров’я) при наданні медичних послуг.

6.1.4. Вимагати заміни Медичного працівника.

6.1.5. Мати право на таємницю про стан свого здоров’я, факт звернення до Медичного закладу, діагноз, а також про відомості, одержані при його медичному обстеженні.

6.2. Обов’язки Пацієнта:

6.2.1. Неухильно дотримуватись усних чи письмових приписів і рекомендацій медичних працівників Медичного закладу.

6.2.2. При зверненні до Медичного закладу надавати документ, що підтверджує особу.

6.2.3. Оплачувати вартість медичних послуг в порядку та на умовах, визначених цим Договором.

6.2.4. Прибути в місце надання медичних послуг в дату та час надання медичних послуг, визначені відповідно до пункту 4.3. цього Договору.

6.2.5. До початку надання медичних послуг повідомити медичному працівнику Медичного закладу алергічні чи специфічні реакції на лікарські засоби та іншу суттєву інформацію про стан свого здоров’я.

6.2.6. Під час отримання медичних послуг повідомляти Медичний заклад про покращення або погіршення самопочуття, появу або зникнення симптомів та іншу інформацію про зміни стану свого здоров’я протягом надання медичних послуг.

6.2.7. Пацієнт, який знаходиться в Медичному закладі, повинен доброзичливо та з повагою ставитися до персоналу та відвідувачів, не поводити себе шумно, не дозволяти собі грубощів, нетактовності та будь-яких проявів агресії.

6.2.8. Пацієнт повинен підтримувати чистоту у приміщенні Медичного закладу, при несприятливих погодних умовах або за вимогою персоналу – одягнути одноразові бахіли, що надаються пацієнтам безкоштовно. З метою дотримання санітарно-гігієнічних умов, використання бахіл в приміщенні є обов’язковим.

6.2.9. Пацієнтам, які з’явилися на прийом у стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння, медичний працівник має право відмовити у наданні послуг.

6.2.10. В приміщеннях Медичного закладу та на прилеглих територіях заборонено тютюнопаління, вживання алкогольних напоїв.

6.2.11. В приміщеннях Медичного закладу та на прилеглих територіях заборонено займатися будь-яким видом торгівлі або обміну.

6.2.12. В приміщеннях Медичного закладу та на прилеглих територіях заборонено мати при собі холодну та вогнепальну зброю, демонструвати її персоналу або оточуючим.

6.2.13. Заборонено приводити або приносити до Медичного закладу тварин, птахів.

6.3. Права Медичного закладу:

6.3.1. Вести відеоспостереження в місцях загального користування (залах очікування, коридорах) відокремлених відділень забору біоматеріалу Медичного закладу.

6.3.2. В разі запізнення Пацієнта в односторонньому порядку змінити термін надання медичних послуг, визначений відповідно до пункту 4.3. цього Договору.

6.3.3. Відмовитись від надання медичних послуг в разі порушення Пацієнтом умов цього Договору.

6.4. Обов’язки Медичного закладу:

6.4.1. Надавати Пацієнту медичні послуги належної якості в порядку та на умовах, визначених цим Договором.

6.4.2. Використовувати лікарські засоби та вироби медичного призначення, дозволені для використання в Україні.

6.4.3. Вести та зберігати медичну документацію і звітність відповідно до вимог законодавства України.

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

7.1. Медичний заклад не несе відповідальності у разі виникнення ускладнень у Пацієнта або за шкоду, заподіяну життю та здоров’ю Пацієнта в результаті:

невиконання Пацієнтом обов’язків, передбачених підпунктом 6.2.1. цього Договору, зокрема приписів і рекомендацій медичних працівників Медичного закладу;

неповідомлення Пацієнтом суттєвої інформації про стан свого здоров’я;

використання лікарських засобів та виробів медичного призначення неналежної якості;

не повідомлення Пацієнтом інформації, передбаченої пунктом 6.2.6. цього Договору;

отримання медичних послуг в інших закладах охорони здоров’я;

розвитку захворювань чи патологій, які не пов’язані з наданням медичних послуг за цим Договором.

7.2. Медичний заклад звільняється від відповідальності, якщо настання ускладнень відбулося не з вини Медичного закладу (не пов’язано з якістю медичних послуг, що надається Пацієнту Медичним закладом).

7.3. Медичний заклад не несе відповідальності за результати, якість, швидкість та/або інші показники проведеного медичного лабораторного дослідження, що здійснено (здійснюється) сторонніми лабораторіями (відповідно до п.п.2.2.2. цього Договору), до яких Медичним закладом направлено біологічний матеріал Пацієнта.

7.4. Пацієнт розуміє і визнає, що невідповідність результату надання тієї чи іншої Послуги очікуванням чи бажанням Пацієнта на момент звернення за наданням відповідної Послуги, саме по собі не є фактом надання такої Послуги неналежної якості.

8. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ

8.1. Медичний заклад звільняється від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим Договором у разі виникнення обставин непереборної сили, які не існували під час укладання Договору та виникли поза волею Сторін (аварія, катастрофа, стихійне лихо, епідемія, епізоотія, війна, військові дії, громадські заворушення, зміна курсу іноземної валюти, страйк, терористичні дії або акти, антитерористичні операції, пожежі, удари блискавки, вибухи, відсутність електричної енергії, перебої в постачанні природного газу або питної води, поломка обладнання або устаткування, тимчасова непрацездатність медичного персоналу Медичного закладу, тощо).

8.2. Пацієнт звільняється від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим Договором у разі виникнення обставин непереборної сили, які не існували під час укладення Договору та виникли поза волею Сторін (аварія, катастрофа, стихійне лихо, епідемія, епізоотія, війна, військові дії, громадські заворушення, страйк, терористичні дії або акти, антитерористичні операції, пожежі, удари блискавки, вибухи).

8.3. Сторона, що не може виконувати зобов’язання за цим Договором унаслідок дії обставин непереборної сили, повинна не пізніше ніж протягом 3 (трьох) календарних днів з моменту їх виникнення повідомити про це іншу Сторону.

  1. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ 9.1. У випадку виникнення спорів або розбіжностей Сторони зобов’язуються вирішувати їх шляхом взаємних переговорів та консультацій.

9.2. У разі недосягнення Сторонами згоди спори (розбіжності) вирішуються у судовому порядку відповідно до законодавства України.

  1. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ ТА ІНШІ УМОВИ 10.1. Цей Договір є публічним Договором (публічною офертою) та містить всі істотні умови надання Медичним закладом медичних послуг, зазначених в Переліку медичних послуг (Додаток №1 до цього Договору, що є його невід’ємною частиною).

10.2. Пацієнт усно або письмово звернувшись за отриманням медичних послуг до Закладу охорони здоров’я приймає (акцептує) всі умови цього Договору, а дата першого звернення за згодою Сторін вважається датою укладення цього Договору.

10.3. Додатковим доказом укладення цього Договору може бути письмовий документ складений Медичним закладом, зокрема підписаний Пацієнтом (повідомлення про прийняття умов Договору або підписаний бланк-замовлення).

10.4. Цей Договір набирає чинності з дати укладення та діє безстроково.

10.5. Умови цього Договору встановлюються однаковими для всіх Пацієнтів, крім тих, кому законодавством України надані відповідні пільги, в разі їх наявності.

10.6. Медичний заклад не має права відмовитися від укладення цього Договору за наявності можливості (в тому числі технічної, кадрової, організаційної, тощо) надати Пацієнту медичні послуги.

10.7. Дія Розділу 3, пункту 6.2.3. цього Договору, а також інших умов цього Договору стосовно оплати медичних послуг не розповсюджується на випадки надання Пацієнтам медичних послуг, які оплачуються Медичному закладу Страховиками відповідно до договорів добровільного медичного страхування (безперервного страхування здоров’я) або іншими третіми особами, відповідно до умов відповідних договорів.

10.8. Зміни до цього Договору вносяться Медичним закладом в односторонньому порядку та оприлюднюються:

10.8.1. На офіційному веб-сайті Медичного закладу: centrolab.ua 10.8.2. На паперових носіях у відокремлених відділеннях забору біоматериіалу Медичного закладу.

10.9. В разі виявлення розбіжностей між умовами цього Договору, оприлюдненими на офіційному веб-сайті Медичного закладу та на паперових носіях у відділеннях, пріоритет має примірник на паперових носіях.

10.10. Цей Договір може бути розірваний у порядку та в спосіб, встановленими законодавством України.

10.11. Акцептуючи цей Договір, Пацієнт дає згоду на обробку своїх персональних даних та внесення їх до локальної інформаційної системи Медичного закладу відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних». Акцептуючи цей Договір Сторони підтверджують, що вони повідомлені про свої права відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

11. РЕКВІЗИТИ ЗАКЛАДУ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

ТОВ «ЦЕНТРО-ЛАБ»
Юридична адреса: 49001, м. Дніпро, вул. Святослава Хороброго, 38
Платник ПДВ: Індивідуальний податковий номер 390094904623
Ліцензія МОЗ України №1067 від 12.10.2016

×